عکس پروفایل کتابخانه عمومی شهدای اروندک
۸۸ عضو

کتابخانه عمومی شهدای اروند

undefined️نشر فعالیت ها و تولید محتوای کتابخانه عمومی شهدای اروندundefined️نشانی، اروندکنار خیابان خلیج فارس طبقه اول فرهنگسرای اروندundefined️ساعت فعالیت: هر روز از ۷:۳۰ الی ۱۴undefined️تلفن، ۰۶۱۵۳۳۹۱۴۱۹undefined️اینستاگرام : arvandplir undefined️سروش : arvandplir undefined️گپ : arvandpl