د
۱.۸هزار عضو

دانشگاه بزرگمهر قائنات

کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه بزرگمهر قائناتبات دانشگاه@BuqaenBot
ارتباط با واحد IT@zaaferaniروابط عمومی@hadi_ghasemi
undefined +985631006000