ک
۱.۵هزار عضو

کانال اموزش دانشگاه

كانال اداره آموزش دانشگاه بزرگمهر قائنات
در ابن كانال اخبار و اطلاعيه هاي اداره اموزش قرار مي گيرد
آدرس كانال رسمي دانشگاه @buqaenآدرس ربات دانشگاه @buqaenbot