عکس پروفایل کانال ایتات: ایده ها و تجربیات آموزشی و تربیتیک
۱.۵هزار عضو

کانال ایتات: ایده ها و تجربیات آموزشی و تربیتی

این کانال توسط دبیرخانه ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی به منظور #شناسایی و جمع آوری، #فرآوری و همچنین #توسعه و #ترویج #ایده ها و #تجربیات آموزشی و تربیتی ایجاد شده است.@sadeghzoufan