عکس پروفایل مدرسه کسب و کار بیمهم
۳۶۴ عضو

مدرسه کسب و کار بیمه

undefined مدرسه‌ای برای تریبت نیروی انسانی متخصص در حوزه بیمهundefined چهارمین مدرسه از سلسله مدارس سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و داراییundefined https://insurance-businessschool.comارتباط با ادمین: @ibs_ir2