عکس پروفایل جرگهج

جرگه

۲۱عضو
عکس پروفایل جرگهج
۲۱ عضو

جرگه

undefined برنامه تلویزیونی جَرگه‌
undefinedکاری از گروه علم و فناوری شبکه چهار سیما
undefined️شنبه ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیمابازپخش یکشنبه ها ساعت ۱۲:۳۰
undefinedتهیه کننده: مریم نیکانلو‌undefinedسردبیر: سیدمحمدحسین خلیلی
undefinedاینستاگرام: jarge_tv4

۱۴ آبان

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش اولموضوع: سیاست های کنترل جمعیت
undefinedدکتر مریم اردبیلی - مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهرانundefinedدکتر حاتم حسینی - جمعیت شناسundefinedدکتر صالح قاسمی - پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۶:۳۴

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش دومموضوع: سیاست های کنترل جمعیت
undefinedدکتر مریم اردبیلی - مدیر کل امور زنان و خانواده شهرداری تهرانundefinedدکتر حاتم حسینی - جمعیت شناسundefinedدکتر صالح قاسمی - پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۶:۴۲

۱۹ آبان

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: جمعیت از نگاه اسلام
undefinedحجت الاسلام سید اسماعیل علوی - دکتری روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیت
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۸:۴۸

۲۲ آبان

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش اولموضوع: جمعیت از نگاه اسلام
undefinedحجت الاسلام سید اسماعیل علوی - دکتری روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیت
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۰:۴۳

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش دومموضوع: جمعیت از نگاه اسلام
undefinedحجت الاسلام سید اسماعیل علوی - دکتری روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیت
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۰:۴۷

۲۶ آبان

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: چالش های جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۸:۱۲

۲۷ آبان

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش اولموضوع: چالش های جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۲۰:۰۹

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمت undefinedundefined - بخش دومموضوع: چالش های جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedحجت الاسلام علی ابوترابی - استاد گروه روانشناسی و پژوهشگر حوزه جمعیتundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۲۰:۱۵

۱ آذر

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: جنگ جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۶:۴۸

۵ آذر

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش اولموضوع: جنگ جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۶:۵۸

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش دومموضوع: جنگ جمعیتی
undefinedدکتر محمد جواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedهادی عرب - عضو کارگروه مطالعات جمعیت شناسی
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۷:۰۴

۱۱ آذر

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: بحران سالمندی
undefinedدکتر نجمه اسماعیلی - مدیر اداره سلامت شهرداری تهرانundefinedزهره دلگشا - پژوهشگر علوم اجتماعیundefinedسامان تهرانی - پژوهشگر حوزه سالمندان
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۸:۴۲

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش اولموضوع: بحران سالمندی
undefinedدکتر نجمه اسماعیلی - مدیر اداره سلامت شهرداری تهرانundefinedزهره دلگشا - پژوهشگر علوم اجتماعیundefinedسامان تهرانی - پژوهشگر حوزه سالمندان
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۸:۲۰

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش دومموضوع: بحران سالمندی
undefinedدکتر نجمه اسماعیلی - مدیر اداره سلامت شهرداری تهرانundefinedزهره دلگشا - پژوهشگر علوم اجتماعیundefinedسامان تهرانی - پژوهشگر حوزه سالمندان
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۸:۳۵

۱۸ آذر

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: دوران سالمندی
undefinedدکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز - دکترای تخصصی و فلوشیب سلامت سالمندانundefinedوحید راشدی - متخصص سالمندشناسیundefinedدکتر حامد قدیری - پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۸:۰۷

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش اولموضوع: دوران سالمندی
undefinedدکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز - دکترای تخصصی و فلوشیب سلامت سالمندانundefinedوحید راشدی - متخصص سالمندشناسیundefinedدکتر حامد قدیری - پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۲۱:۳۹

۱۹ آذر

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش دومموضوع: دوران سالمندی
undefinedدکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز - دکترای تخصصی و فلوشیب سلامت سالمندانundefinedوحید راشدی - متخصص سالمندشناسیundefinedدکتر حامد قدیری - پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۶:۵۱

۲۵ آذر

thumnail
قسمت undefinedundefinedundefinedبرنامه جرگه (مجله علمی - ترکیبی) با موضوع جمعیت‌
موضوع: برنامه ریزی طول عمر
undefinedدکتر محمدجواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedرضا پیروزی - پژوهشگر برنامه ریزی طول عمر
undefined شنبه _ ساعت ۱۹‌
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۶:۳۹

۲۶ آذر

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش اولموضوع: برنامه ریزی طول عمر
undefinedدکتر محمدجواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedرضا پیروزی - پژوهشگر برنامه ریزی طول عمر
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4undefined

۹:۵۰

thumnail
undefinedبرنامه جرگه - قسمتundefinedundefined - بخش دومموضوع: برنامه ریزی طول عمر
undefinedدکتر محمدجواد توکلی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصادundefinedرضا پیروزی - پژوهشگر برنامه ریزی طول عمر
کاری از گروه علم و فناوری شبکه ۴ سیما‌
@jarge_tv4

۱۰:۱۰