عکس پروفایل صندوق كارآفرينى اميدص
۵۲۸ عضو

صندوق كارآفرينى اميد

اين كانال محلى براى ارائه اخبار كسب و كارهاى خرد و كوچك است