د
۹ عضو

دنیای کسب وکار

اموزشگاه فنی و حرفه ای مهارتهای کسب وکار به جهت ارتقا سطح کاربردی مفاهیم مدیریتی ،بروزترین نکات کلیدی مدیریتی را از بهترین کتابها به اشتراک خواهد گذاشت.