عکس پروفایل اخبار و اطلاعیه های روزا
۱هزار عضو

اخبار و اطلاعیه های روز

این کانال به انعکاس اخبار و اطلاعیه های مهم شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی اختصاص دارد .