عکس پروفایل آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدیآ

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی

۵۲۴عضو
عکس پروفایل آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدیآ
۵۲۴ عضو

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی

undefinedمحصولات تخصصی_آموزشی کتابهای «ساختار وجودی انسان»، «ساختار وجودی جامعه»، «تدبر در ساحت بیت»، «تدبر در ساحت جامعه» و ...
undefinedمدرسه علوم اجتماعی undefinedundefinedشناسه یاور مدرسه@nosokundefinedمدرسه خانواده undefinedundefinedشناسه یاور مدرسه@zendegiojameietohidi

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

thumnail
undefined عنوان طرح مکتوب: فرزند با عرضه من ۱: طفل نوپای من
undefined فایل مکتوب :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/طفل-نوپای-من21.pdf
undefined نماد :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/شاخص-طفل-نوپای-من.png.jpeg
undefined پوستر :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/طفل-نوپای-من.png.jpeg

#خانوادگانه_طرح_های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی#فرزند_باعرضه_من_۱#طفل_نوپای_من#مدارس_علوم‌اجتماعی_و_خانواده

۱۱:۴۰

thumnail
undefined عنوان طرح مکتوب: فرزند با عرضه من ۲: کودک خیر‌گزین من
undefined فایل مکتوب :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/کودک-خیرگزین21.pdf
undefined نماد :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/شاخص-کودک-خیرگزین-من.png.jpeg
undefined پوستر :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/کودک-خیرگزین-من.png.jpeg

#خانوادگانه_طرح_های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی#فرزند_باعرضه_من_۲#کودک_خیر‌گزین_من#مدارس_علوم‌اجتماعی_و_خانواده

۱۶:۲۲

thumnail
undefined عنوان طرح مکتوب: فرزند با عرضه من ۳: نو-جوانی؛ اولوالفضل‌هایی در جامعه
undefined فایل مکتوب :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/نوجوانی،اولوالفضل.pdf
undefined نماد :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/شاخص-نوجوانی.png.jpeg
undefined پوستر :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/نو-جوانی،-اولوالفضل-هایی-در-جامعه.png.jpeg

#خانوادگانه_طرح_های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی#فرزند_باعرضه_من_۳#نو_جوانی_اولوالفضل‌هایی_در_جامعه#مدارس_علوم‌اجتماعی_و_خانواده

۱۶:۲۳

thumnail
undefined عنوان طرح مکتوب: فرزند با عرضه من ۴: فرزند ایمان‌گزین من، با توان عطف
undefined فایل مکتوب :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/فرزند-ایمان-گزین11.pdf
undefined نماد :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/شاخص-فرزند-ایمان-گزین-من.png.jpeg
undefined پوستر :http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2022/06/فرزند-ایمان-گزین-من،-png.jpeg

#خانوادگانه_طرح_های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی#فرزند_باعرضه_من_۴#فرزند_ایمان‌گزین_من_با_توان_عطف#مدارس_علوم‌اجتماعی_و_خانواده

۱۶:۲۴

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefined پایان خانوادگانه: طرح هایی مکتوب مرتبط با خانواده توحیدی و جامعه توحیدی undefined

۱۶:۲۴

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined تصویر
undefined
#ابتدای_کانال

۱۶:۲۵

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefined کتاب “تبیین عناصر ساختار وجودی انسان” کتابی ساختاری است که در آن به تعریف مولفه ها و تبیین نقشه موضوعات اساسی حوزه انسان، با هدف ایجاد تزکیه، از نگاه ثقلین می پردازد. undefinedاین کتاب برای کسانی مناسب است که: _به دنبال شناخت خود و رشد و هدایت همه جانبه هستند. _پژوهش های راهبردی و مهارتی در حوزه انسان و رشد انسان انجام می دهند. undefinedاین کتاب، شناخت جامع و درستی از استعدادها و توان های بالقوه انسان را به او می‌دهد و راهکارهای متناسب و مرحله به مرحله، برای به فعلیت رساندن هر یک را معرفی می کند. undefinedغایت این کتاب توان زدودن هر آن چیزی است که زیبنده نفس انسان نیست، تا آیینه تمام نمای بروز اسماء الهی شویم و به مقام خلیفه اللهی دست یابیم.
undefined
#کتاب_ساختار_وجودی_انسان

۱۶:۲۵

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefined کتاب “تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه” کتابی است “ساختاری” که در آن موضوعات اساسی و نقشه مولفه های بنیادی و کلان جامعه را تعریف می‌کند. undefinedاین کتاب برای افرادی مناسب است که: – مدیران جامعه در سطوح مختلف هستند – پژوهشگران حوزه جامعه هستند undefinedغایت کتاب تحقق امت واحده توحیدی با محوریت امام در سراسر عالم از طریق شناخت ساختار مورد رضایت خداوند است تا از این رهگذر، توانمندی ها و استعدادهای افراد ظهور و در جمع تقویت شده به جریانی عظیم و قدرت مند برای اقامه قسط در همه حوزه های مربوط به انسان تبدیل شود.
undefined
#کتاب_ساختار_وجودی_جامعه

۱۶:۲۶

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefined کتاب « تدبر در ساحت بیت» کتابی بنیادی است. undefined و برای این گروه‌ها مناسب است: undefined – مدیران و برنامه ریزان و مشاوران در حوزه خانواده – کسانی که می‌خواهند خانه و خانواده را بشناسند و برای بهره‌مندی خانه خود و دیگران از موهبت رحمت خدا نقش‌های خانواده را شناخته و حدود آن را به خوبی رعایت کنند. undefinedکتاب تدبر در ساحت بیت به عنوان کتابی بنیادی به موضوعات با محوریت بیت می پردازد. undefinedبیت به معنای حدود و محدوده‌هایی است که خدا برای فراهم کردن امکانات و آرامش و تجدید قوا و دریافت رحمت عطا کرده است. undefinedموضوعاتی مثل زوجیت، زن و مرد، توسعه بیت با فرزند و نقش مادر و پدر، ارحام و آداب بیت در این کتاب بررسی شده است. undefinedدر نهایت تدبر در ساحت بیت، منجر به تدبیر در این حوزه برای دریافت رحمت می شود.
undefined
#کتاب_تدبر_در_ساحت_بیت

۱۶:۲۶

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefined کتاب تفکر اجتماعی، تفکر عینی که بیشتر با عنوان هنر خوب زیستن با دیگران شناخته میشود کتابی بنیادی در حوزه جامعه است که با ارائه معناشناسی و برشمردن ویژگی ها و مولفه های آن آغاز میشود و در ادامه مولفه های تفکر اجتماعی را بررسی میکند. undefined این کتاب برای کسانی‌که در حوزه مدیریت جامعه و حوزه‌های آینده‌پژوهی و پژوهش‌های اجتماعی در حال فعالیت می‌باشند قابل بهره‌مندی است. undefined در نهایت فرد می تواند سطوح مختلف ارتباط را به طور عینی دیده و با هر نیاز خود منطبق سازد و مؤدب به آداب اجتماعی شده و بر مدار تقوا کارهای خود را تدبیر کند.
undefined
#کتاب_تدبر_در_ساحت_جامعه

۱۶:۲۷

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefined کتاب تفکر اجتماعی، تفکر عینی که بیشتر با عنوان هنر خوب زیستن با دیگران شناخته میشود کتابی بنیادی در حوزه جامعه است که با ارائه معناشناسی و برشمردن ویژگی ها و مولفه های آن آغاز میشود و در ادامه مولفه های تفکر اجتماعی را بررسی میکند. undefined این کتاب برای کسانی‌که در حوزه مدیریت جامعه و حوزه‌های آینده‌پژوهی و پژوهش‌های اجتماعی در حال فعالیت می‌باشند قابل بهره‌مندی است. undefined در نهایت فرد می تواند سطوح مختلف ارتباط را به طور عینی دیده و با هر نیاز خود منطبق سازد و مؤدب به آداب اجتماعی شده و بر مدار تقوا کارهای خود را تدبیر کند.
undefined
#کتاب_تفکر_اجتماعی_تفکر_عینی_هنر_خوب_زیستن_با_دیگران

۱۶:۲۷

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefinedیا رَبundefined undefinedاللهم صلِّ عَلی فاطمه و اَبیها و بَعلها و بَنیها و السرِّ المُستودَعِ فیها بِعَدِدِ ما احاطَ بِه عِلمُک undefinedundefined نظام نامه تربیت نیرودر حوزه خانواده undefinedundefined undefined متن نظام نامه علاقه مندان به فعالیت در حوزه تخصصی خانواده، میتوانند به متن نظام نامه مراجعه کنند. آدرس سایت جهت دریافت متن نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده http://quranetratschool.ir/?p=20975 undefined اطلاع نگاشت، ویژه اساتید و متخصصین حوزه اجتماع و خانواده آدرس سایت جهت دریافت اطلاع نگاشت http://quranetratschool.ir/?p=23072 undefined اطلاع نگاشت، ویژه عموم مخاطبین آدرس سایت جهت دریافت اطلاع نگاشت http://quranetratschool.ir/?p=23071 #نظام_نامه_تربیت_نیرو_در_حوزه_خانواده #متن #اطلاع_نگاشت_متخصصین_و_عموم #مدارس_علوم_اجتماعی_خانواده
undefined
#نظام_نامه_تربیت_نیرو_در_حوزه_خانواده

۱۶:۲۸

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefinedیا رَبundefined undefinedاللهم صلِّ عَلی فاطمه و اَبیها و بَعلها و بَنیها و السرِّ المُستودَعِ فیها بِعَدِدِ ما احاطَ بِه عِلمُک undefinedundefined آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک undefinedundefined (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده) undefined متن آیین نامه علاقه مندان به فعالیت در حوزه تخصصی خانواده و کودک، می توانند به متن آیین نامه مراجعه کنند. آدرس سایت جهت دریافت متن آیین نامه تربیت نیرو در حوزه کودک http://quranetratschool.ir/?p=25373 #آیین_نامه_تربیت_نیرو_در_حوزه_کودک #متن #مدارس_علوم_اجتماعی_خانواده
undefined
#آیین_نامه_تربیت_نیرو_در_حوزه_کودک

۱۶:۲۸

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefinedیا رَبundefined undefinedاللهم صلِّ عَلی فاطمه و اَبیها و بَعلها و بَنیها و السرِّ المُستودَعِ فیها بِعَدِدِ ما احاطَ بِه عِلمُک undefinedundefined آیین‌نامه اجرایی بیوت نورانی undefinedundefined undefined متن آیین نامه آدرس سایت جهت دریافت متن آیین اجرایی نامه بیوت نورانی http://quranetratschool.ir/?p=2906 #آیین_نامه_اجرایی_بیوت_نورانی #متن #مدارس_علوم_اجتماعی_خانواده
undefined
#آیین_نامه_اجرایی_بیوت_نورانی

۱۶:۲۹

آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی
undefined undefinedیا رَبundefined undefinedاللهم صلِّ عَلی فاطمه و اَبیها و بَعلها و بَنیها و السرِّ المُستودَعِ فیها بِعَدِدِ ما احاطَ بِه عِلمُک undefinedundefined خانوادگانه: undefinedundefined طرح های مکتوب مرتبط با زندگی توحیدی و جامعه توحیدی undefined رحمت خدا در خانه ما undefined سلامت روحی و جسمی مادران undefined فرزند با تقوای من undefined مجموعه فرزند با عرضه من، راهکارهای توانمندسازی فرزندان undefined فرزند با عرضه من (۱)، طفل نوپای من undefined فرزند با عرضه من (۲)، کودک خیرگزین من undefined فرزند با عرضه من (۳)، نو_جوانی، اولوالفضلهایی در جامعه undefined فرزند با عرضه من (۴)، فرزند ایمان گزین من با توان عطف undefinedundefinedundefinedundefined محصولات پوستر نماد نماهنگ پرده نگار ارائه کلیپ آنچه خواهد گذشت... و... undefined برای اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه مربوط به خانوادگانه: طرح‌های مکتوب در سایت مدرسه خانواده، مراجعه فرمایید. http://quranetratschool.ir/?p=24111 undefined جهت ارتباط با یاور مدارس علوم‌اجتماعی و خانواده به شناسه(آیدی) زیر مراجعه فرمایید. @atabatabaei #خانوادگانه_طرح_های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی #مدارس_علوم‌اجتماعی_و_خانواده
undefined
#خانوادگانه_طرح‌های_مکتوب_مرتبط_با_زندگی_توحیدی_و_جامعه_توحیدی

۱۶:۲۹

۲۸ آذر ۱۴۰۱

بازارسال شده از زندگی توحیدی و خانواده توحیدی
thumnail
یا ربundefinedاللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک undefined
علاقه مندان به مباحث پیوند توحیدی میتوانند متن مکتوبی که در این حیطه تدوین شده را از دفتر مدرسه اهل بیت، واقع در خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۲۵، طبقه دوم، تهیه کنند.
جهت هماهنگی برای تهیه متن مکتوب می توانید با شماره ۰۲۱۸۸۹۶۲۷۲۴ تماس بگیرید.
#علوم_اجتماعی_خانواده #پیوند_توحیدی
undefined ما را می توانید در بله، واتس اپ، آپارات و ... دنبال کنید:
undefined @zendegivajameetohidihttps://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA
undefined www.quranetratschool.ir/

۱۰:۰۰

۲۹ دی ۱۴۰۱

thumnail
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈‌
undefined کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران»
undefined چنانچه در جامعه تفکر اجتماعی شکل نگیرد، حرکت‌های اجتماعی براساس خواهش­‌های نفسانی شکل گرفته و جامعه را به سمت تباهی می­کشاند.
undefined کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران» به معنای رفع موانع خوب‌زیستن است و این کتاب با کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ هنر خوب زیستن با دیگران» قرین و همراه می‌­باشد.

۱۵:۰۰

undefined مسیرهای خرید حضوری و غیر حضوری کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب‌زیستن با دیگران»
undefined مسیر خرید نسخه‌ی چاپی کتاب به روش غیرحضوری:
کتاب را در سایت انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت سفارش دهید تا برای شما ارسال شود.
http://quranahlebayt.com/?product=موانع-خوب-زیستن-با-دیگران

undefined مسیر خرید نسخه‌ی چاپی کتاب به روش حضوری:
مراجعه به میعاد کتاب در شهرهای موجود. اسامی شهرها و نحوه ارتباط گیری در نشانی زیر ذکر شده است:http://quranahlebayt.com/?p=7318


undefined دو نکته برای سفارش نسخه چاپی:undefined متقاضیان نسخه چاپی کتاب که ساکن شهر تهران هستند در هنگام سفارش در سایت انتشارات گزینه ارسال با پیک را انتخاب نمایند و نکات ضروری را در قسمت توضیحات سفارش ذکر نمایند.
undefined متقاضیان در دیگر شهرها، از میعادهای کتاب پیگیری نمایند. در صورت عدم موجودی در قسمت نظرات و پیشنهادات سایت انتشارات اعلام نمایند.http://quranahlebayt.com/

۱۵:۰۵

undefined جهت دسترسی به همه فیلمها،صوتها و ‌فایل‌های آموزشی کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب‌زیستن با دیگران» به آدرس زیر میتوانید مراجعه کنید


undefinedundefinedundefined

صفحه دوره «تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران» در سایت مدرسه قرآن و عترت
(فیلم‌ها، صوتها، فایل‌های مرتبط با هر فصل)


http://quranetratschool.ir/?p=28276

۱۵:۰۸

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

thumnail
یا رب
بسته های آموزش تخصصی در حوزه اجتماع
مدرسه علوم اجتماعی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام، برای تسهیل مطالعه کتب تخصصی در حوزه اجتماع، اقدام به تولید بسته‌های آموزش کتب تخصصی در این حوزه نموده است.
این بسته‌ها شامل کتب زیر می باشد:
-      بسته آموزشی کتاب "ساختار وجودی انسان"آپارات :https://www.aparat.com/playlist/1203899سایت:http://quranetratschool.ir/?p=19605
-      بسته آموزشی کتاب "ساختار وجودی جامعه"آپارات :https://www.aparat.com/playlist/1215111 سایت:http://quranetratschool.ir/?p=19608
-      بسته آموزشی کتاب "تدبر در ساحت بیت"آپارات : https://www.aparat.com/playlist/1220438سایت:http://quranetratschool.ir/?p=19664
-      بسته آموزشی کتاب "تدبر در ساحت جامعه"آپارات : https://www.aparat.com/playlist/1337513سایت:http://quranetratschool.ir/?p=19689
-      بسته آموزشی کتاب "تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ هنر خوب زیستن با دیگران"آپارات : https://www.aparat.com/playlist/1668095سایت:http://quranetratschool.ir/?p=25282
-      بسته آموزشی کتاب "تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران"آپارات : https://www.aparat.com/v/mh1iu?playlist=3806642سایت:http://quranetratschool.ir/?p=28276
کانال آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی در پیام رسان بله:https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
#مدرسه_علوم_اجتماعی #محصولات_تخصصی_اجتماع

۱۹:۴۷