م

منفقین صندوق کوثر

۶۴۱عضو
م
۶۴۱ عضو

منفقین صندوق کوثر

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

۱۴ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۶ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: یکجا خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۸ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۳ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۰ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه درمان نیاز به ۶ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۶۰۰ تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴ اولویت: مخارج زندگیبنده‌ خدایی جهت تامین هزینه های زندگی نیاز فوری به ۹ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا تیر ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۵:۴۹

۱۵ فروردین

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۱۶، ۴۰۳.۱۴ و ۴۰۳.۱۰ تاکنون بطورکامل تامین شده اند.
کد باقی مانده: ۴۰۳.۱۸
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۸:۴۹

۱۶ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۱۲ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تهیه مسکن نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۳ میلیون تومان از اردیبهشت ۴۰۳
undefined۴۰۳.۹ اولویت: خرید وسیلهبنده خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از اردیبهشت ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۸ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۳ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۴:۴۳

۱۸ فروردین

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی از کد ۴۰۳.۱۲ تاکنون ۱۰ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۲۰ میلیون تومان
همچنین از کد ۴۰۳.۱۸ نیز تاکنون ۳۰ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنظر باقی مانده: ۷۰ میلیون تومان
کد باقی مانده: ۴۰۳.۹
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۸:۳۴

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۳ اولویت: خرید وسیلهخانواده ای طلبه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۴۰میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۰ اولویت: مخارج زندگیبنده خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۱ اولویت: بدهیبنده‌ خدایی جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۴:۳۵

۲۱ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۲۲ اولویت: زیارتیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین هزینه های زیارت نیاز به ۶۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۳ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۷۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۴ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۴ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: یکجا اسفند ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۷ اولویت: درمانبنده‌ خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز فوری به ۵ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۷:۳۱

۲۲ فروردین

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۲۴ و ۴۰۳.۲۷ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۲۳ و ۴۰۳.۲۲
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۵:۵۸

۲۳ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۱۳ اولویت: خرید وسیلهخانواده ای طلبه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۴۰میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۰ اولویت: مخارج زندگیبنده خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۲ اولویت: زیارتیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین هزینه های زیارت نیاز به ۶۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۳ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۷۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۳:۵۵

۲۵ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۲۸ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین مسکن نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۴ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۹ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین مسکن نیاز به ۴۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۵ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲۵۰ از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۶ اولویت: خرید وسیلهبنده‌ خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۸۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از تیر ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۶:۱۲

۲۶ فروردین

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی از کد ۴۰۳.۲۵ تاکنون یک میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۱۹ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۲۶، ۴۰۳.۲۹ و ۴۰۳.۲۸
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۰:۲۱

۲۸ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۳۰ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۲ اولویت: مخارج موسسه فرهنگییکی از عزیزان مدرسه جهت تامین مخارج موسسه فرهنگی نیاز به ۲.۵ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا مرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۳ اولویت: جهیزیهیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین جهیزیه نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۱ اولویت: تعمیرات منزلبنده‌ خدایی جهت تعمیرات منزل نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۶:۵۳

۲۹ فروردین

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۳۲ و ۴۰۳.۳۳ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۳۱ و ۴۰۳.۳۰
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۷:۵۹

۳۰ فروردین

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۲۸ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین مسکن نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۴ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۹ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین مسکن نیاز به ۴۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون تومان از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۲۵ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲۵۰ از خرداد ۴۰۳مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۱۹ میلیون تومان
undefined۴۰۳.۲۶ اولویت: خرید وسیلهبنده‌ خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۸۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از تیر ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۰ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۱ اولویت: تعمیرات منزلبنده‌ خدایی جهت تعمیرات منزل نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۴:۴۴

۱ اردیبهشت

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۳۴ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: یکجا اسفند ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۶ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۵ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۱۰میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۱۵:۵۹

۲ اردیبهشت

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۳۵ تاکنون بطور کامل تامین شده است.
همچنین از کد ۴۰۳.۳۴ تاکنون ۳ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۷ میلیون تومان
کد باقی مانده: ۴۰۳.۳۶
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۶:۵۰

۳ اردیبهشت

بازارسال شده از جهش تولید
undefinedالسلام علیک یا خدیجه الکبریundefined
سلام و رحمت خدا بر همگی
undefinedالحمدلله در مدت فعالیت صندوق جهش تولید (نزدیک به ۳ سال ) مبالغی وام کسب و کار به مناطق محروم در سیستان و بلوچستان داده شده است.
متاسفانه به علل مختلف از جمله خشکسالی سال گذشته عمده وام گیرندگان دام خود را از دست داده و نتوانسته اند بازپرداخت را ادامه دهند.
undefinedدر حال حاضر بازپرداخت ۷ مورد از وام ها بالغ بر ۴۱ میلیون تومان با مشکل روبرو شده اند.
از منفقین محترم درخواست داریم تا این موارد را با کمک های بلاعوض یاری نمایند.
در صورت تمایل به مشارکت لطفا مبالغ واریزی را به
undefinedشماره کارت: 6037997950427048 undefined مرکز نیکوکاری قرآن و عترت
واریز نمایید و رسید را به شناسه @ahmadian_a اطلاع دهید.
همچنین در صورت تمایل می توانید مبالغی را ماهیانه به نیابت یکی از وام گیرندگان پرداخت نمایید و به همین شناسه ماهیانه اطلاع دهید.
الحمدلله رب العالمین

۹:۰۹

۴ اردیبهشت

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۳۷ اولویت: ازدواجیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین هزینه های ازدواج نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۸ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۹ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۴۲ اولویت: خرید وسیلهبنده‌ خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۷:۰۳

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۳۷ و ۴۰۳.۳۹ تاکنون بطور کامل تامین شده است.
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۴۲ و ۴۰۳.۳۸
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۳:۳۳

۶ اردیبهشت

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۳۴ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: یکجا اسفند ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۶ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۳۸ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از خرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۴۲ اولویت: خرید وسیلهبنده‌ خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از خرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود.

۶:۴۷

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۳۸ تاکنون ۲ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۱۸ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۳۶، ۴۰۳.۳۴ و ۴۰۳.۴۲
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۸:۰۵