عکس پروفایل قرارگاه مواسات مادریق
۸۳۴ عضو

قرارگاه مواسات مادری

مواسات با مساوات فرق دارد؛ برابری نیست. مواسات یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه‌ امور. انسان وظیفه بداند؛ کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبروئی، این مواسات است.۱۳۸۶/۶/۳۱ - رهبرانقلابارتباط با ما@halghe_miyani