عکس پروفایل ترجمه خواندنی قرآنت
۴۵۶ عضو

ترجمه خواندنی قرآن

«ترجمهٔ خواندنی قرآن»به‌روشِ تفسیری و پیام‌رسانبرای جوانان و نوجوانان
مترجم: علی ملکیQuranTr.com0513852102009157630032@qurantr_maleki