عکس پروفایل خیریه رشدخ

خیریه رشد

undefined مدرسه‌سازی و فراهم‌کردن فضای آموزشیundefined حمایت از تحصیل دانش‌آموزان undefined اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مناطق محروم undefined آموزش از راه دور در مناطق محروم
ارتباط با ماundefined @roshdcharity_2934شماره کارت undefined6104337770078564