عکس پروفایل شهر ورزشی شهروند ورزشی ش

شهر ورزشی شهروند ورزشی

۴۴عضو
عکس پروفایل شهر ورزشی شهروند ورزشی ش
۴۴ عضو

شهر ورزشی شهروند ورزشی

معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

۱۲ تیر

thumnail
undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات دومینو
undefined آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshi

۱۷:۵۸

undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات کبدی رده سنی جوانان
undefined بانوان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshiundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۷:۵۹

thumnail

۱۸:۰۰

thumnail

۱۸:۰۰

thumnail

۱۸:۰۰

thumnail

۱۸:۰۰

undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات کبدی رده سنی آزاد
undefined بانوان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshiundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۸:۰۶

thumnail

۱۸:۰۷

thumnail

۱۸:۰۷

thumnail

۱۸:۰۷

thumnail

۱۸:۰۷

thumnail
undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات فریزبی
undefined آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshi

۱۸:۱۱

undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات پارکور
undefined آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshiundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۸:۲۳

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail

۱۸:۲۴

thumnail
undefinedدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined مقام آوران مسابقات دو و میدانی
undefined آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @YazdVarzeshi

۱۸:۲۴