آ

آکادمی مذاکره ایران

۳۱عضو
آ
۳۱ عضو

آکادمی مذاکره ایران

آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. اصول و فنون مذاکره.زبان بدن.مهارت های ارتباطی و تعاملیnegotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academy

۲۷ مرداد

1_6186892802.pdf

۵.۸ مگابایت

چهره خوانی و هنر شناخت افراد در مذاکره 1..pdf.آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. مذاکره.زبان بدن.ارتباطات http://negotiation-school.ir/negotiation.blog.irKhooyeh.ir مدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academyآکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در بله ble.im/negotiationacademy

۷:۱۶

1_6260926179.pdf

۵.۹۷ مگابایت

رازهایی_از_قدرت_مذاکره_ویژه_فروشندگان_راجر_داوسون_محمدابراهی.pdf.آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. مذاکره.زبان بدن.ارتباطات http://negotiation-school.ir/negotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academy.آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در بله ble.im/negotiationacademy

۷:۱۷

1_5554321303.pdf

۲.۸۹ مگابایت

کتاب هرگز-سازش-نکنید-کریس-واس-اصول-و-فنون-مذاکره-Never_Split_the_Difference-.pdf.آکادمی مذاکره ایران با ما همراه باشید به ما بپیوندید. https://eitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در بله ble.im/negotiationacademy

۷:۱۹

۵ شهریور

آکادمی مذاکره ایران :https://negotiation.blog.ir/1393/08/23/همه-چیز-در-مورد-مذاکره
لینک جزوه کارگاه آموزشی مذاکره برای امتحان کتبی

۸:۲۲

۶ شهریور

undefinedسوالات امتحانی کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارض 🟢مشاور و مربی: دکتر علی خویه آکادمی مذاکره ایران Inegotiate.ir Khooyeh.ir تحلیل گامهایی که برای مذاکره اثر بخش باید برداشته شود، طیف چانه زنیو قالبهای شناختی در چانه زنی.۱ گامهای مذاکره اثربخش را تشریح کنید..۲ آمادگی برای مذاکره به چه صورت فراهم میشود؟ .٣ شالودههای کسب توافقهای واقعی کدامند؟.۴ شالوده های نگرشی را تحلیل کنید. ۵. مفهوم «بهترین گزینه نسبت به توافق صورت پذیرفته» را تشریح کنید. ۶. طیف چانه زنی را تشریح کنید. ۷ راهبرد حداقل - حداکثر در تعیین طیف چانه زنی را تحلیل کنید.. قالبهای شناختی در چانه زنی را تحلیل کنید. مذاکره کنندگانی که تمرکز ذهنی آنان بر رابطه کار است بر چه چیزهایی تأکید میکنند؟ ۱۰ مذاکره کنندگان دارای نقشه ذهنی احساسی / عقلایی بر چه عواملی تأکیدمی کنند؟١١. تأکید مذاکره کنندگان دارای نقشه ذهنی همکاری / پیروزی بر چه عواملیاست؟۱۲. نقش تعصبهای شناختی بر مذاکره را تحلیل کنید.۱۳. نقش صفات مشخصه مذاکره کنندگان بر مذاکره را تحلیل کنید. .۱۴ مذاکره کننده ماهر و نیمه ماهر را با هم مقایسه کنید. ۱۵ انواع منافع دو جانبه را تشریح کنید۱۶ شالودههای رفتاری توافق تلفیقی کدامند؟۱۷ راههای گوناگون ایجاد منافع مشترک را تشریح کنید.۱۸ توافقهای آشکار و نهان در مذاکره در چه ابعادی صورت می پذیرند؟۱۹ جدول نتایج را تشریح کنید.Brand.blog.ir
Khooyeh.blog.ir
Saleschool.blog.ir
Marketingschool.blog.ir
Salesconsulting.blog.ir
Negotiation.blog.ir

۲۱:۴۸

undefinedسوالات امتحانی کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارض 🟢مشاور و مربی: دکتر علی خویه آکادمی مذاکره ایران Inegotiate.ir Khooyeh.ir .۱ مذاکره را تعریف کنید.۲ عناصر مهم مذاکره را به اختصار توضیح. تنوع وضعیتهای مذاکره را تشریح کنید.دهید.۴ مذاکره گروهی و میان گروهی را با هم مقایسه کنید.۵ تحلیل کنید در هر مذاکره چه هدفهایی دنبال میشود؟ شاخصهای مذاکره اثر بخش را تحلیل کنید.۷ توافق در مذاکره را تحلیل کنید.انواع اساسی مذاکره کدامند؟۹. تحلیل کنید مذاکره توزیعی در چه شرایطی صورت می پذیرد؟ ۱۰. راهبردهای مذاکره توزیعی را به اختصار تشریح کنید.۱۱. فنون مورد استفاده مذاکره کننده تمامیت خواه را تشریح کنید. ۱۲. در چه شرایطی باید از قبول اجباری موضع نامطلوب اجتناب کنید؟۱۳. فنون مذاکره وعده و وعید را تحلیل کنید.۱۴. فنون مذاکره اتمام حجت را تشریح کنید. .۱۵ الگوی تعاملی مذاکره برد و باختی را تحلیل کنید. ۱۶ مذاکره تلفیقی را تشریح کنید.۱۷. فنون دستیابی به مذاکره تلفیقی را تشریح کنید.۱۸ در مذاکره تلفیقی بیشتر از کدام سبکهای مدیریت تعارض استفادهمی شود؟.۱۹ رهیافتهای مذاکره توزیعی و تلفیقی را با هم مقایسه کنید ۲۰. ساخت دهی مبتنی بر گرایش را تشریح کنید..۲۱ مذاکره درون سازمانی به چه منظوری صورت می پذیرد؟آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. مذاکره.زبان بدن.ارتباطات http://negotiation-school.ir/negotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academy

۲۱:۴۸

لطفا ورق بزنید. این فیلم نکته آموزشی مهمی دارد که در جلسات مذاکره خیلی کاربرد دارد.‌Inegotiate.ir لطفا بدون شناخت وارد مذاکره نشوید.‌بارها و بارها تاکید می کنیم حتما #دام_های_مذاکره را مطالعه کنید یا یاد بگیرید لطفا آگاه باشید و با شناخت وارد جلسه مذاکره شوید.‌Negotiation-school.irundefined ادامه لیست #تکنیک_مذاکره#آکادمی_مذاکره_ایران #آکادمی_مذاکره_و_زبان_بدنلیست دام ها یا تکنیک های مذاکره دام یا تکنیکدر وب سایت آکادمی مذاکره تفاوت دام یا تکنیک توضیح داده شده. •تکنیک یا #دام_سرد و گرم•تکنیک یا #دام_درخواست_لحظات_آخر•تکنیک یا #دام_سیب_زمینی_داغ• تکنبک یا #دام_عوض_کردن_مذاکره_کننده یا شونده • دام یا #تکنیک_معامله_هلندی• دام رقیب ناشناس#دام_نفر_سوم#دام_مذاکره_ناگهانی آنی• دام_صمیمیت، معرفت، محبت و...• دام_قدرت حقانیت#دام_منگنه• دام یا تکنیک وسط چیزی را گرفتن• دام پس گرفتن پیشنهاد#دام _کیک_ثابت#دام_کوری ناشی از تمرکز#دام_اعتماد_به_نفس_کاذب#دام_قدرت• دام #مذاکره_در_سایه• دام #مذاکره_با_خود• دام مذاکره با طرف ناتوان یا کم اختیار• دام تمایل به حصول توافق#دام_ایفای_نقش#دام_سزارین#دام_والد#دام_باتنا• تکنیک دست به مهره حرکت• دام لو دادن موقعیت#دام_محک_زدن (خوردن)• دام افتادن در شایعه• دام تعداد نقشها• دام_تابوهای عقیدتی• دام اغتشاش در تیم مقابل #دوبهمزنی• دام دیوار کاذب اعتماد• دام حاشیه امنیتی• دام سرمایه گذاری#دام_مدرک_گزینشی• دام پیش شرط گذاشتن• دام هزینه های غیرقابل جبران• دام عدم کنترل مکتوبات و غیره#مذاکره_اصولی #مذاکره_برد_برد #مدرسه_مذاکره #مدرس_فروش #آکادمی_فروشhttps://www.instagram.com/p/CVd9_i0o9NAآکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy/?utm_medium=share_sheet

۲۱:۵۱

۱۱ شهریور

1_6446555841.pdf

۷۴۸.۲۳ کیلوبایت

۵۱۴ تکنیک ساده کاربردی تکنیک ها و مهارت های فروش مذاکره متقاعد سازی. بخش اول. آکادمی مذاکره ایران.با تشکر از شما که یک دهه در کنار ما و همراه ما در آکادمی مذاکره ایران بودید. ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در صفحه اینستاگرام کانال تلگرام و شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید.
http://negotiationschool.irhttp://inegotiate.irصفحه اینستاگرام آکادمی مذاکره ایران http://instagram.com/negotiation_academyآکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در بله ble.im/negotiationacademy.آکادمی مذاکره ایران.‌ اولین و قدیمی ترین آکادمی و‌مدرسه کارگاهی و عملیاتی آموزش مذاکره زبان بدن تکنیک های فن بیان سخنوری مذاکره تجاری و فنون ارتباطات در ایران

۱۷:۵۲

۲۸ شهریور

https://www.instagram.com/p/CxTWB7Ys--I/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==
#مذاکره_تهاتر#تهاتر #تهاتر_در_سراسر_کشور #تهاتری روشی که چند وقتی است بسیار باب شده جالب است که در کشور های پیشرفته این روش سالیان سال است که در همه زمینه ها وجود دارد.حتی در کشور آلمان خیلی از شرکت ها مالیات نمی دهند به جای مالیات خدمات شهری محیط زیستی فضای سبز و خدمات مختلفی برای دولت انجام می دهند .در کشور چین تهاتر بین دولت و کارخانه ها به روش های مختلف وجود دارد. در کشور ژاپن به جابجایی پول نقد شرکت ها بین همدیگر تهاترهای خدماتی آموزشی و غیره دارند. در زندان های اسپانیا هر زندانی که مدرک تحصیلی در زندان بگیرد پنج تا ده سال تخفیف حبس می گیرد. کارخانه ای در برزیل حقوق کارکنان را با محصولات کارخانه تهاتر می کننداین شیوه مذاکره و مبادله در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.🟢تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد.قانون مدنی، تهاتـر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.🟣مهم ترین فوائد تهاتر چیست؟🟢🟢در این جا به سه فائده از فوائد تهاتـر اشاره می شود:تهاتـر در حکم تأدیه دین است.تهاتـر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است.در تهاتـر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.undefinedانواع تهاتر عبارتند از:  تهاتر قهری ، تهاتر قراردادی و تهاتر قضائی🟣🟢undefined#تهاتر_قهریمنظور از تهاتـر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده 295 قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
#تهاتر_قراردادی
در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتـر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتـر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
#تهاتـر_قضائی
تهاتـری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتـر اختلاف باشد،
..گروه آموزش و مشاوره #دکتر_علی_خویهدر خدمت شماستundefined در جلسات خصوصی کاربردی در محل کار شما راهکارهای ویژه عملیاتی مختص سازمان شما در درون سازمان شما
@drkhooyeh.ir
تماس با مدیر برنامه ها ۰۹۱۲۳۹۹۸۰۲۷۰۹۰۳۴۹۹۱۱۹۴تلفن ۲۶۷۱۱۲۷۱
#مشاور_با_تجربه #مدرس_با_تجربه #مشاور_مدیریت #مشاور_برندینگ #مشاور_رفتار_سازمانی #مشاورفروش #مشا

۱۹:۰۸

thumnail

۱۹:۰۹

۵ مهر

https://www.instagram.com/reel/CxrtWW5ss0g/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg==
..یک طبقه بالاتر ...
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedمذاکره اقناع کننده چیست؟ چرا نمی شود در مذاکره بعضی ها را قانع کرد و هر کاری کنید باز هم طرف مقابل ناراضی است و هیچ وقت قانع نمی شود؟ آیا می توان با مذاکره برخی افراد را قانع کرد؟چقدر باید امتیاز بدهید تا فرد مقابل قانع و راضی شود؟ چرا برخی همیشه ناشکری می کنند؟ تشکر کردن بلد نیستند.🟢چرا آدم ها قدر داشته های خود را نمی دانند و همیشه دنبال طبقات بالاتر هستتد؟ چرا افراد در زندگی و مذاکره دنبال طبقات بالاتر هستند؟ 🟢کارمندی که قانع نمی شود.🟢مدیری که قانع نمی شود. و قصه هزاران آدم که قانع نیستند و قانع نمی شوند....
..
undefinedبه داشتن همراهانی مثل شما افتخار می کنیم #آکادمی_مذاکره_ایران #آکادمی_مذاکره_و_زبان_بدن با ما همراه باشید برگزاری کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی کاربردی و کارگاهی در محل کار شما ارتباط در پیام رسان ها ۰۹۰۳۴۹۹۱۱۹۴درود بر شما جهت راحتی شما عزیزان در پیام رسان هایروبیکا سروش ایتا گپ ایگپ بله در خدمت شما هستیم با تشکر دکتر علی خویه khooyeh.irآکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان.  مذاکره.زبان بدن.ارتباطات http://negotiation-school.ir/negotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academy#آکادمی_فروش #آکادمی_مدیریت #آکادمی_مذاکره #مدرسه_مذاکره #مذاکره #مذاکره_با_بیشعور #مذاکره_موفق #مدرس_زبان_بدن #آکادمی_مذاکره #مدرس_مذاکره #زبان_بدن #مدرس_زبان_بدن #آکادمی_مذاکره_و_زبان #مذاکره_اصولی #آموزش_مذاکره #مدرس_فروش #مربی_کسب_و_کار #مربی_فروش #کوچینگ_موفقیت #کوچ_مذاکره #کوچینگ_کسب_و_کار

۷:۱۳

۱۶ مهر

thumnail

۵:۴۳

thumnail

۵:۴۳

۶ آبان

🟢undefinedسرفصل های تکنیک ها و مهارت های اصول و فنون مذاکره و چانه زنی حرفه ای🟢مدرس: دکتر علی خویهآکادمی مذاکره ایران
undefinedسيلابس دوره:
1- تعريف مذاکره و چانه زنی2- تعريف انواع مذاکره و چانه زنی3- اصول و فنون مذاكرات حرفه اي4- تشريح مراحل مذاکره و چانه زنی5- آداب مذاكرات تجاری سیاسی و عمومی6- انواع نقشهاي مذاکره 7- روانشناسی مذاکره 8- انواع شخصيت مذاکره و چانه زنی كنندگان9- نحوه مدیریت مذاكرات10- زبان بدن در مذاكرات11- بايدها و نبايدهاي مذاكره حرفه ای12- فاكتورهاي يك مذاکره و چانه زنی كننده حرفه اي13- آشنايي با ترفندهاي مذاكراتي و نحوه برخورد با آنها14- تست تعيين سبك مذاكرات.15. دام های مذاکره ..آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان.  مذاکره.زبان بدن.ارتباطات http://negotiation-school.ir/negotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academyسلام و درود بر شما همراهان گرامی.با تشکر از شما که یک دهه در کنار ما و همراه ما در آکادمی مذاکره ایران بودید. ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید. در صورت ایجاد مشکل در نت ما همچنان در وب سایت اصلی، کانال های داخلی و صفحه اینستاگرام  زیر در خدمت شما عزیزان هستیم.
http://negotiation-school.irhttp://inegotiate.ir
صفحه اینستاگرام آکادمی مذاکره ایران instagram.com/negotiation_academy
آکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در بله ble.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در گپ https://gap.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در سروش https://splus.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران.‌ اولین و قدیمی ترین آکادمی و‌مدرسه کارگاهی و عملیاتی آموزش مذاکره زبان بدن  تکنیک های فن بیان سخنوری مذاکره تجاری و فنون ارتباطات در ایران

۱۷:۲۴

۱۰ آبان

undefinedکارگاه آموزشی کاربردی بازاریابی و مذاکره نمایشگاهی.undefinedهدف : آمادگی و ارتقا پرسنل حضوریافته در غرفه های نمایشگاهی جهت مذاکره و مشتری سازی و بازاریابی .undefinedسرفصل ها: undefinedاصول مذاکره نمایشگاهی undefinedمهارت های مذاکره و مشتری سازی در نمایشگاه undefinedروش های نیاز سنجی و نیاز شناسی در نمایشگاه undefinedروش های مخاطب شناسی و مشتری سازی در نمایشگاه undefinedروش های جذب مشتریان در نمایشگاه undefinedاصول و مهارت های مشتری مداری قبل از نمایشگاه حین نمایشگاه و بعد از نمایشگاه undefinedتکنیک های افزایش بهره وری در نمایشگاه undefined مهارت های حرفه ای غرفه داری و مدیریت غرفه در نمایشگاه undefined روش های بازارشناسی بازارسازی و بازارسنجی در نمایشگاه


undefinedمدرس : دکتر علی خویه Khooyeh.ir Khooyeh.com Instagram.com/Drkhooyeh.irآکادمی مذاکره ایران Inegotiate.irسرفصل "مهارت هاي برقراري ارتباطات اثر بخش و فنون مذاكره " :آکادمی مذاکره ایران Inegotiate.ir
Instagram.com/negotiation_academy
•          فرآيند مذاکره نمایشگاهی و ارتباط و اجزاي آن  در نمایشگاه                   •          چرا ارتباط برقرار مي كنيم؟•          از چه طرقي ارتباط برقرار مي كنيم؟آشنایی با شبکه های لینکد این و کاربرد آن در مذاکره و نمایشگاه های بین المللی •          اهميت مذاکرات بين المللي •          موانع مذاکرات در نمایشگاه های بین المللی •          شنود موثر و موانع آن•          نكاتي در مورد زبان حركات بدن در نمایشگاه های بین المللی •          مذاكره نمایشگاهی چيست؟•          چرا از مذاكره اجتناب مي كنيد؟             •          قبل ازهر مذاكره بايد چه چيزهايي را مشخص كرد؟•          مراحل سه گانه مذاكره كدام است؟                        •          رابطه سبكهاي شخصيتي و مذاكره چيست؟                                  •          مضامين پنهان چيست؟                            •          چند تاكتيك و ضد تاكتيك برای مذاكره در نمایشگاه های بین المللی                                  •          چگونه از بن بست خارج مي شويد؟
مدرسه مذاکره ایران http://negotiation-school.ir/آکادمی مذاکره ایران. کلینیک اصول فنون و مهارت های مذاکره.inegotiate.irبرگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی در حوزه فن بیان. اصول و فنون مذاکره.زبان بدن.مهارت های ارتباطی و تعاملیnegotiation.blog.irمدرسه مذاکره ایرانinstagram.com/negotiation_academy

۲۰:۲۳

۱۳ آبان

🟣 سر فصل های  دوره آموزشی مهارت های حرفه ای ارتباطات اثربخش 🟢ویژه کارکنان شعب زنجیره ای پرپروکNegotiation-school.ir مدرس: دکتر علی خویهمدرس دانشگاه مولف و مترجم 12 کتاب تخصصی کاربردی با 19 سال تجربه اجرایی
Instagram.com/dr_khooyeh
  🟡اهمیت مشتری مداری و ارتباط با مشتری
🟡تعریف ویترین های سازمان
🟡ایجاد محیط مشتری مدار و محیط کار تیمی 🟡مهارت های برخورد با همکار درون سازمانی 🟡مهارت های متقاعد سازی همکاران 🟡مهارت های ارتباط اثربخش با دیگران
🟡 برخی آداب رفتاری در حضور مشتری
🟡گذری بر زبان بدن درون سازمانی
🟡 مدیریت مشتریان شاکی
🟡اصول رفتار با مشتریان شاکی و همکاران شاکی
🟡گذری بر مهارت های ارتباط تلفنی
🟡نمونه هایی از مشتری مداری و مشتری نداری
🟡مراحل جذب و ارتباط با مشتریان
  🟡چندین داستان در خصوص مشتری مداری
🟡جملات ممنوعه در ارتباطات
  🟡باید ها و نبایدهای ارتباطات اثربخش
🟡نحوه مدیریت افراد سمی در محیط کار
🟡نحوه رفتار با مدیران بالادست و افراد زیر دست

🟣دوره یک روز قابل برگزاری در محل شرکت شما Khooyeh.ir Khooyeh.com۵۱۴ تکنیک بازاریابی فروش مذاکره دکتر علی خویه .pdfبخش دوم.khooyeh.ir
سلام دوستان و همراهان گرامی کانال آموزش و مشاوره مدیریت.
بیش از دو دهه از کنار هم بودن ما می گذرد و ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید. در صورت ایجاد مشکل در نت، ما همچنان در وب سایت اصلی، کانال های داخلی و صفحه اینستاگرام و شبکه های مجازی داخلی زیر در خدمت شما عزیزان هستیم.
khooyeh.irkhooyeh.com marketingdoctor.ir doctorsales.ir
صفحه اینستاگرام instagram.com/khooyeh.ir
undefinedآموزش و مشاوره مدیریت در ایتا http://eitaa.com/drkhooyeh
undefinedآموزش و مشاوره مدیریت  در بله https://ble.ir/drkhooyeh
undefinedآموزش و مشاوره مدیریت در گپ https://gap.im/Drkhooyeh.ir
undefinedآموزش و مشاوره مدیریت در روبیکا https://rubika.ir/drkhooyeh
undefinedآموزش و مشاوره مدیریت آکادمی مدیریت در سروش https://splus.ir/alikhoobeh
undefinedآکادمی مدیریت کلینیک مدیریت در آی گپ https://iGap.net/Khooyeh

۱۱:۵۴

۲۰ آبان

سلام و درود بر شما همراهان گرامی.با تشکر از شما که یک دهه در کنار ما و همراه ما در آکادمی مذاکره ایران بودید. ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید. در صورت ایجاد مشکل در نت ما همچنان در وب سایت اصلی، کانال های داخلی و صفحه اینستاگرام  زیر در خدمت شما عزیزان هستیم.
http://negotiation-school.irhttp://inegotiate.ir
صفحه اینستاگرام آکادمی مذاکره ایران instagram.com/negotiation_academy
آکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در بله ble.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران  در گپ https://gap.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در سروش https://splus.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران.‌ اولین و قدیمی ترین آکادمی و‌مدرسه کارگاهی و عملیاتی آموزش مذاکره زبان بدن  تکنیک های فن بیان سخنوری مذاکره تجاری و فنون ارتباطات در ایران

۱۲:۱۳

thumnail

۱۸:۵۳

۲۸ آبان

undefinedوکیل کلاهبردار
🟢آیا وکیل سر آدم کلاه می گذارد؟روش هایی که برخی از وکلا سر شما کلاه می گذارند1- دام کلمه بازی: چون وکلا به شدت در کلمه نقطه و ویرگول حرفه ای هستند از یک کلمه پرونده شما چیزی پیدا می کنند و ادعا می کنند که دفاع من فقط به خاطر این کلمه بوده و کلمه های دیگر منظورم نبوده و پول های دنباله دار به خاطر این کلمه بازی ها از شما دریافت می کنند.2- دام کار راحت: جای راحت پرونده شما را انجام می دهند و جای سخت را یا انجام نمی دهند یا طلب مبالغ بیشتر می کنند3- دام فاجعه سازی:در این روش برخی از وکلا از کاه کوه می سازند و با فاجعه انگاری و فاجعه سازی پرونده شما شروع به اخاذی کرده و در این کار به شدت حرفه ای هستند مانند خیلی از پزشکان که دنبال جراحی و بستری هستند از پرونده شما یک غول درست می کنند تا پول بیشتری طلب کنند4- دام پوست پیازی: در این کار برخی وکلا اول پول کمتری می گیرند ولی کم کم پوست شما را می کنند و چون نقطه ضعف و نقاط کور پرونده شما را می دانند طوری شما را فریب می دهند که بتوانند از یک پرونده ده میلیونی برای خودشان صد میلیون درآمد داشته باشند5- دام دقیقه نود: در این دام وکیل پرونده شما را تا دقیقا آخر طول می دهند و در همان لحظه از شما پول کلانی می گیرد تا به پایان برساند6- دام بازی با روان: برخی وکلا به شدت در بازی روانی حرفه ای هستند و با تکنیک های روانی شما را بازی داده و از شما اخاذی می کنند.برخی وکلا روانشناسان حرفه ای هستند7- دام فرار: برخی وکلا با فرار از پرونده شما بعد ازگرفتن پول های زیاد مجبور می کنند که دوباره پول پرداخت کنید تا کار شما راانجام دهند8- دام تبانی با همکار:در این روش که خیلی از وکلا انجام می دهند با وکیل طرف مقابل تبانی می کنند چون یک وکیل قرار نیست همکار خودش را خراب کند بلکه موکل خود را فدای همکار خود می کند و اینجاست که تا می توانند هر دو وکیل حسابی موکلان خود را تیغ می زنند و می تیغند.9- دام فیلتر کردن:برخی از وکلا خدای فیلتر کردن هستند می دانند که کجای مشکل و مساله شمارا فیلتر کنندکه بتوانند آرام آرام شما را تیغ بزنند10- دام حق الوکاله بعد از کار:هیچ وقت فریب این دام را نخورید این روش یکی از بهترین روش های کلاهبرداری برخی از وکلاست در این روش مانند یک روباه مکار و قصاب حرفه ای می دانند که آخر کار چگونه گوشت خوب را از بد بردارند و می دانندکه از کجای پرونده می شود پول درآورد.11- دام گریه کن سر مزار:در این روش برخی وکلا بعد از گرفتن مبالغ زیاد و شکست در پرونده با شما شروع به گریه می کنند و سمبل و ماست مالی می کنندو خدا حافظ 12- دام مخ زنی قول و وعده زبانی:وکلا زبان باز های خوبی هستند. دراین روش فریب که برخی وکلا استفاده می کنند با قول و وعده ها فریب دهنده و زبان بازی با شما قول هایی می دهند که پرونده شما را بگیرند ولی بعد که انجام نمی شود ادعا می کنند که مکتوب نبوده و من گفته بودم ولی به زبان بوده به کاغذ نبوده13- دام وقت کشی زجر کشی:در این روش برخی از وکلا بعد از پول گرفتن و علم بر اینکه در این پرونده شکست خواهند خورد شروع به وقت کشی می کنند تا شما را خسته کرده و خودتان راضی شوید به مرگ می گیرند تا شما به تب راضی شوید.14- دام قرارداد ترکمنچای: اگر دقت کنید وکلا خودشان یک قرارداد ترکمنچای دارندکه در دفترشان است و آن را تا امضا نکنی پرونده شما را قبول نمی کنند در آن قرارداد ترکمنچای آنقدر حرفه ای کلمات تنظیم شده که هیچ تعهدی از طرف وکیل نیست اینجاست که نه کانون وکلا به داد شما می رسد نه هیچ مرجع قانونی به داد شما خواهد رسید و شما همیشه بازنده ماجرا هستید.و شما بازنده همیشگی کار با وکلا هستید و درکشور ایران هیچ مرجع قانونی نیست که طرف شما باشد.موفق باشید.undefinedundefined🟢🟢سلام و درود بر شما همراهان گرامی.با تشکر از شما که یک دهه در کنار ما و همراه ما در آکادمی مذاکره ایران بودید. ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید. در صورت ایجاد مشکل در نت ما همچنان در وب سایت اصلی، کانال های داخلی و صفحه اینستاگرام زیر در خدمت شما عزیزان هستیم.https://negotiation.blog.ir/http://negotiationteacher.blogfa.com/http://inegotiate.ir
صفحه اینستاگرام آکادمی مذاکره ایران instagram.com/negotiation_academy
آکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در ایتاeitaa.com/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در بله ble.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در گپ https://gap.im/negotiationacademy
آکادمی مذاکره ایران در سروش https://splus.ir/negotiationacademy

۸:۰۸

۸ آذر

undefinedپزشک کلاهبردار
🟢در نوشته قبلی درباره وکیل کلاهبردار و روشهایی که برخی از وکلای غیرحرفه ای و بی انصاف در فریب مراجعان خود دارند توضیح دادیم.در این نوشته قصد داریم تا درباره حیله ها فریب ها و دام هایی که برخی از پزشکان ناحرفه ای پول پرست یا بیمارستان های خصوصی دارند توضیح دهیم.
1- دام بستری کن پول بگیر:یکی از روش های پول دار شدن و پول درآوردن برخی از پزشکان این است که با هماهنگی با بیمارستان ها، بستری تجویز می کنند و پورسانت می گیرند و این اصطلاح بین خودشان است که (بستری کن پول دربیار).
2- دام کره از ماست:همانطور که می دانید برخی از پزشکان بیشتر در کار بساز بفروش هستند تا پزشکی، و چون ساخت و ساز هزینه زیادی برایشان دارند باید بتوانند از مریضان خود این پول ها را بگیرند یکی از دام های پزشکان و بیمارستان های خصوصی این است که بدانند آدرس منزل شما وضعیت درآمدی و شغلی شما چطور است و آن وقت است که با ایجاد شبکه می دانند که از کجا کره از ماست دربیاورند.
3- دام تبانی با آزمایشگاه و داروخانه:این دام که خیلی سال است بین بیشتر پزشکان آزمایشگاه ها داروخانه ها آمبولانس ها رواج دارد که هر ماه پایان ماه حساب کتاب پورسانت معرفی و مراجعه به این مراکز را حساب می کنند و به یکدگر اهدا می کنند. به همین دلیل خیلی مواقع پزشک می تواند بدون آزمایش شما را درمان کند ولی به خاطر جیبش شما را اسیر و گرفتار آزمایشگاه و سی تی اسکن و غیره می کند.
4- دام کارخانه چاپ پول:باورتان می شود یک دستگاه چاپ پول در مطب بعضی از پزشکان وجود دارد مثلا دستگاه ام ار آی تست نوار عصب و انواع دستگاه هایی که در مطب خیلی از پزشکان دیده می شود مثلا متخصص مغز و اعصاب هر مریضی که وارد مطبش می شود باید نوار عصب و مغز بگیرد بی برو برگرد. این همان دستگاه چاپ پول است. Negotiation.blog.ir 5- دام مطب خصوصی:این دام و فریب هم که خیلی رواج دارد چون بیمارستان برای پزشک درآمدی ایجاد نمی کنند با شیوه های مخ زنی حرفه ای بیمار را به سمت مطب شخصی خودش هدایت می کند.
6- دام خونریزی پس از عمل:در این روش پزشک با ایجاد مریضی های زنجیروار یا خونریزی ساختگی برای شما، آرام آرام شما را تیغ می زند.
7- دام بی عرضه های نامتخصص:شاید فکر کنید بیمارستان خصوصی بهتر از دولتی است اما آیا می دانید برخی از بیمارستان های خصوصی محل گردآوری کادر درمان بی عرضه است در این بیمارستان ها بیشتر قتل و کشتن بیمار صورت می گیرد تا بیمارستان دولتی چون هر کادر درمانی که از بیمارستان های دولتی و معتبر قهر می کند از بیمارستان خصوصی سر در می آورد و مکانی می شود برای بی عرضه های نامتخصص ناحرفه ای. مراقب باشید گیر این بیمارستان ها نیافتید.
8- دام منشی مطب: آیا می دانید منشی های برخی از پزشکان جاسوسان حرفه ای برای جذب مشتری یا کمک به تجویز پزشک هستند.
9- دام فاجعه انگاری:این دام که خیلی مشهود است پزشک متخصص با فاجعه انگاری فقط به دنبال طولانی کردن مدت درمان و چاپیدن پول شما است و فقط با ترساندن شما دنبال جراحی و بستری گرفتن است شماست. یکی از روش های مهم پول درآوردن آنهاست.
10- دام فضای مجازی ربات پول:این دام و روش که خیلی از پزشکان در فضای مجازی راه انداخته اند و در پیج و صفحه اینترنتی یا مجازی خود یک ربات یا تیم را اجیر می کنند که شروع به ساخت نظر و کامنت رضایت سازی کنند و وقتی به صفحه آنها مراجعه کنید طوماری از عمه درمانی خوهید دید که با ربات خود را بالا می کشند و مشتری جذب می کنند.
11- دام زیرمیزی جراحی:در این دام و حیله هم که بسیار مرسوم است و پزشک با اینکه بیکار است و تخت خالی وجود دارد ولی بیخودی از شما مبلغی بابت اینکه شما را سریع درمان یا جراحی کند دریافت می کند. این مبالغ گاهی حتی میلیاردی است.
🟢مطلب طولانی شد undefinedبا ما همراه باشید در بخش های بعدی از دام ها و حیله های دیگری رونمایی خواهیم کرد.با تشکر از شما که بیش از یک دهه در کنار ما و همراه ما در #آکادمی_مذاکره_ایران بودید. ما افتخار این را داشتیم که خدمتگزار شما باشیم.
ما را در صفحه اینستاگرام کانال تلگرام و شبکه ها و کانال های داخلی دنبال کنید.
http://negotiationschool.irhttp://inegotiate.irصفحه اینستاگرام آکادمی مذاکره ایران http://instagram.com/negotiation_academyآکادمی مذاکره ایران در تلگرام https://t.me/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران در ایتاeitaa.com/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران در روبیکا https://rubika.ir/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران در بله ble.im/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران در گپ https://gap.im/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران در سروش https://splus.ir/negotiationacademyآکادمی مذاکره ایران مدرسه مذاکره ایران در ای گپhttps://iGap.net/negotiationacademy

۱۰:۵۷