عکس پروفایل شرکت تدبیرسازان سرآمد، نیروگاه ارومیهش

شرکت تدبیرسازان سرآمد، نیروگاه ارومیه

۹عضو
عکس پروفایل شرکت تدبیرسازان سرآمد، نیروگاه ارومیهش
۹ عضو

شرکت تدبیرسازان سرآمد، نیروگاه ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

سایت شرکت تدبیرسازان سرآمد

۵:۱۸

تلگرام شرکت

۵:۲۰

واتساب شرکت

۵:۲۱

thumnail

۵:۲۳

LinkedIn

۵:۲۴

Instagram

۵:۲۷

ایمیل شرکت

۵:۲۷

۲۱ تیر

thumnail

۱۱:۰۹