عکس پروفایل آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسهآ

آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسه

۳,۶۴۵عضو
عکس پروفایل آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسهآ
۳.۶هزار عضو

آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسه

undefinedسوره های جزء سی،فعالیت، بازی،داستان مرتبط بافهم قران و نماز دبستانی ها درخانه ومدرسهundefinedتجربیات و شیوه های آموزش خاطراتی با سوره هاhttps://ble.ir/amozesh_fahmequranundefinedکلیپ،پاور،داستان صوتیhttps://ble.ir/rasane_amozeshe_fahmequran@zseify مدیرکانال

۲۴ شهریور

thumnail
••✾undefinedundefined پایه پنجم undefinedundefined✾••
undefined آموزش سوره کافرون در پایه پنجم
به طور مشخص در این پایه لازم است نشانه‌های دین‌داری را بشناسند، تمایل به اظهار دینداری داشته و برائت از مظاهر بی دینی داشته باشند.
#پایه‌_پنجم #زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۲۰:۲۵

thumnail
••✾undefinedundefined پایه ششم undefinedundefined✾••
undefined آموزش سوره کافرون در پایه ششم
در قالب گروه احکام الهی را گسترش دهند و ابراز برائت از بی‌دینی کنند. به این شکل سوره کافرون را وارد اجتماع کرده‌اند.
#پایه‌_ششم #زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۲۰:۲۶

thumnail
پایه اول
undefined آشنایی با نه گفتن جدید در موقعیتهای انجام کار زشت یا خطر undefined
undefined هدف شناختی : بداند که بعضی از کارها را تحت هیچ شرایطی نباید انجام دهد و نمونه هایی از این کارها را بشناسد.
undefined هدف گرایشی : نسبت به ابراز برائت از کارهای بد تمایل داشته باشد.
undefined هدف رفتاری : نسبت به بدی ها و کارهای بد ابراز برائت کند.
#اهداف_پایه_اول#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۲۰:۲۷

۲۵ شهریور

thumnail
پایه دوم
undefined شناخت انواع موقعیتهای «نه» گفتن و درک تمایز آنها با موقعیتهای «بله» گفتن undefined
undefined هدف شناختی : انواعی از موقعیت‌های «نه» گفتن را بشناسد و بداند در سایر موقعیت ها نباید «نه» گفت.
undefined هدف گرایشی : نسبت به تشخیص موقعیت های «نه» گفتن از سایر موقعیت ها تمایل داشته باشد.
undefined هدف رفتاری : ضمن ابراز برائت از بدی ها مصداق هایی از موقعیتهای «نه» گفتن و موقعیت‌هایی که نباید «نه» گفت را تعیین کند.
#اهداف_پایه_دوم#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۹:۲۵

thumnail
پایه سوم
undefined «نه» گفتن قاطع در موقعیتهای مشخص و کم شدن «نه»ها در سایر موقعیتها undefined
undefined هدف شناختی : برخی از موقعیتهای «نه» گفتن مربوط به خودش را به طور معین بشناسد.
undefined هدف گرایشی : هنگام روبرو شدن با کاری که نباید انجام بدهد، از «نه» گفتن نترسد.
undefined هدف رفتاری : در یک یا چند مورد معین بتواند «نه» بگوید و ابراز برائت کند.
#اهداف_پایه_سوم#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۹:۲۶

thumnail
پایه چهارم
undefined تهیه فرصت موقعیت های نه گفتن و خودداری از نگفتن در سایر موارد undefined
undefined هدف شناختی : فهرستی کامل از موقعیت هایی داشته باشد که باید در آنها نه بگوید.
undefined هدف گرایشی : نسبت به کارهای بدی که نباید انجام بدهد احساس بیزاری داشته باشد.
undefined هدف رفتاری : به غیر از مواردی که در فهرست خود معین کرده در سایر موقعیت ها به طور قاطع نه نگوید.
#اهداف_پایه_چهارم#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۹:۲۶

thumnail
پایه پنجم
undefined اظهار نشانه های دین داری و برائت از نشانه های بی دینی undefined
undefined هدف شناختی : نشانه های دین داری و بی دینی را بشناسد.
undefined هدف گرایشی : به اظهار نشانه های دین داری تمایل داشته باشد.
undefined هدف رفتاری : از نشانه های بی دینی ابراز برائت کند.
#اهداف_پایه_پنجم#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۹:۲۶

thumnail
خاطرهحق است...چه خوب است همزمان با شنیدن صدای اذان در هر کجا که باشیم دست راستمان را به نیت شهادت دادن بالا برده و محکم و بلند و زیبا بگوییم:
حق است لا اله الا الله محمد است رسول خدا و علی ولی الله
undefined شاگردان این عبارات اصلی ابراز یک موحد شیعه را با این نوع اظهار دیندارانه از ما یاد می‌گیرند و ملکه ذهنشان می‌شود.
یکی از شاگردانم که دانشجو شده بود به مدرسه آمد و از دور وقتی مرا در راهرو دید گفت سلام خانم... حق است لا اله الا الله...... و مرا در آغوش گرفت....او گفت هرگاه اذان می‌گویند یاد شما می‌افتم و این عبارات را تکرار می‌کنم......
#فعالیت_خانه#فعالیت_مدرسه#خاطره_آموزش#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۰:۱۳

thumnail
پایه ششم
undefined اظهار گروهی احکام الهی در قالب برائت هماهنگ از باتر و بدی های اجتماعی undefined
undefined هدف شناختی : نقش خود و دیگران را در اظهار حق و برائت از باطل به صورت گروهی بشناسد.
undefined هدف گرایشی : به اظهار گروهی احکام الهی تمایل داشته باشد.
undefined هدف رفتاری : به شکل هماهنگ با یک گروه از باطل و بدی های اجتماعی ابراز برائت کند.
#اهداف_پایه_ششم#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۶:۳۳

۳۱ شهریور

thumnail
باغ ما
به نام خدا
یک باغ کوچکدر خانه ماستهم سبزه و گلهم خار آنجاست
هنگام بازیدیدم که بابااز باغ میبُرْدآن خارها را
هی میدویدماین سو و آن سوبا مهربانی پرسیدم از او
بابای خوبم!در باغ جا نیست؟یا جای این خاردر باغ ما نیست؟
بابا به من گفتاز باغ گل هاباید جدا کردخار و علف راundefined موضوع شعر بالا، نه گفتن، ابراز برائت در برخی موقعیت‌ها و شناختن موقعیت‌های نه گفتن، یعنی همان مفهوم سوره مبارکه کافرون برای دانش‌آموزان دبستان است و برای استفاده در پایه‌های اول تا چهارم مناسب است.
#فعالیت_خانه#فعالیت_مدرسه#فعالیت_مجازی#شعر#زندگی_با_سوره_کافرون
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۰:۰۶

۹ آبان

thumnail

۱۴:۴۸

آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسه
undefined "سوره کافرون" undefined از این سوره یاد گرفتیم که بعضی چیز ها هستند که خیلی محکم باید در مقابل آن ها نه بگوییم و به هیچ وجه نپذیریم. undefined در حالی که خدا از ما می‌خواهد که مهربان باشیم، ملایم باشیم، اهل کوتاه آمدن باشیم، اهل رفاقت دوستی باشیم و انعطافمان زیاد باشد ولی بعضی چیز ها هستند که تعارف بردار نیستند و باید در مقابل آنها یک نه محکم بگوییم و جلوی آنها بایستیم. undefined از این سوره مهارت نه گفتن محکم و قاطع را می آموزیم. #زندگی_با_سوره_کافرون #فهم_سوره_های_جزء۳۰ https://ble.ir/amozesh_fahmequran
ابتدای مطالب نوشتاری متنوع مربوط به فهم سوره مبارکه کافرون در همین کانال undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
محتوای صوتی و تصویری آماده شده مربوط به فهم سوره های جزء۳۰، سوره کافرون را از کانال رسانه فهم قرآن پیگیری بفرمایید.undefinedundefinedundefinedundefined ابتدای محتوای رسانه‌ای در کانال رسانه فهم قرآن در خانه و مدرسه سوره مبارکه کافرونundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
https://ble.ir/rasane_amozeshe_fahmequran/6763238182897766273/1683534511278undefinedundefinedundefinedundefinedhttps://ble.ir/rasane_amozeshe_fahmequran

۱۴:۴۹

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

thumnail
۱/ درک پاکی معنویت و خوب بودن خود به واسطه القای معلم.
۲/ شناخت انواع صفات خوب و زیبای فطری خود.
۳/شبیه و متصل دانستن خود به پیامبر گرامی به واسطه بروز صفات زیبا.
۴/شناخت نماز و بخشش به عنوان دو کار ویژه که انسان را به پیامبر شبیه می‌کند.
۵/شناخت استعدادهای درونی و شکوفایی و حفظ آنها برای حفظ شباهت به پیامبر.۶/تلاش برای شناخت استعدادهای جمع و استفاده از آنها برای انجام کار خیر و شبیه شدن به پیامبر.
#اهداف_شش_پایه#زندگی_با_سوره_کوثر
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۷:۵۷

thumnail
درباره سوره مبارکه کوثرسوره مبارکه کوثر حکایت اعطای چشمه‌ای جاری از خیر و برکت وخوبی به رسولِ اعظم صلی الله علیه وآله به نام کوثر می‌باشد که خداوند آن را حیات‌بخش قرار داده و اراده کرده است اگر انسانی طالب کسب خیر و خوبی است مسیری جز بهره بردن از این چشمه سراسر نور را ندارد و به همین خاطر لازم است خودش را به سرچشمه رسول برساند و به او متصل شود. همچنین خداوند اراده کرده است که هرکس خودش را در جرگه‌ رسول خدا قرار نداد به طور کلی از هرچه خیر و خوبی و پاکی است محروم شود؛ زیرا خودش را از جریانی دائمی از رحمت و حیات قطع و به جایی دیگر که هیچ خاصیت حیات سازی ندارد وصل نموده است. خداوند به جهت اعطای کوثر به پیامبر به او امر می‌کند که نماز بخوان برای ربّت و نحر کن یعنی اصلا خداوند این دو را عامل فعال بودن چشمه کوثر نبی قرار داده است. نماز یعنی ارتباط دائمی با خداوند و نحر هم به معنی قطع ارتباط با غیر خداوند است که نتیجه می‌شود پیامبر خدا در اتصالی دائمی بدون لحظه‌ای منقطع شدن نسبت به خداوند قرار می‌گیرد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏به نام خداوند بخشنده مهربانإِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1)ما به تو کوثر عطا کردیمفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (2)پس برای پروردگارت نماز بخوان و [شتر] قربانی کنإِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)دشمن توست که بدون دنباله است
عطاء بخشش و دادنی در شأن دهنده است. چیزی که از طرف خدا داده شود و در شأن او باشد قطعا بی‌نهایت است.اعطیناک یعنی ما عطا کردیم که ضمیر "نا" اشاره می‌کند به عظمت خداوند متعال و یا به نظام ربوبی خداوند که به عنوان وسائط جاری کننده امر خداوند در عالم هستند؛ مانند ملائکه.خداوند می‌فرماید که ما با همه عظمتمان و با نظام ربوبی که در عالم جاری کردیم به تو بخششی کردیم که فقط در شأن ما هست. آن عطا را ما به تو که بزرگ‌ترین انسان هستی، انجام دادیم.کوثر یک کثرت، خیر و فزونی تمام نشدنی است؛ چشمه‌ای جاری که منشاء آن در بهشت است و در همه زمان‌ها جاری است و تمامی ندارد."رب" خدایی است که سرپرستی و تدبیر امور به دست اوست. نقص‌ها را برطرف می‌کند و به سمت کمال سوق می‌دهد."صَلّ" از ریشه صلو به معنای عبادت خاص است. صلو با وصل حروفشان مشترک است و اصطلاحا اشتقاق کبیر داشته و معنایشان با یکدیگر ارتباط دارد. در نماز مفهوم اتصال و وصل وجود دارد و در واقع نماز عبادتی است برای وصل شدن به خدا. "نحر" به قربانی شتر می‌گویند. در روایات، بیشتر به تکبیرة الاحرام یعنی تکبیر گفتن در نماز تا قربانی تعبیر شده است. هنگامی که انسان دست‌های خود را بالا می‌آورد برای تکبیر گفتن در نماز یعنی همه چیز غیر خدا را پشت سر می‌گذارم؛ زیرا خداوند از همه چیز با عظمت‌تر است. جریان صلّ و نحر مانند کوهنوردی است که برای بالا رفتن از کوهی باید یک دستش را محکم به جایی بگیرد و دست دیگرش را رها کند و سپس آن دست رها شده باید جایی دیگر را محکم بگیرد و همینطور با وصل و قطع دست صخره را بالا رود.برای اینکه پیامبر از عطای کوثر به طور کامل بهره‌مند شود، لازمه‌اش صَلّ و نحر است. صل و نحر یعنی اتصال به خدا و منقطع شدن از غیر خدا.اگر این صل و نحر را خیلی ساده بیان کنیم، نماز و بخشش می‌شود؛ از طرفی با خداوند ارتباط برقرار می‌شود و از طرفی دیگر به دیگران بخشیده می‌شود. "شان" از ریشه شنأ یعنی بغض همراه با کراهت و کناره‌گیری؛ منظور کسی است که از چیزی کراهت و بغض دارد. این فرد پیامبر را دوست ندارد و می‌خواهد خود را از او دور کند، که این نشانه پلیدی اوست.ابتر یعنی ادامه و دنباله ندارد و دقیقا مقابل کوثر است.بنابراین آیه بیان می‌کند که دشمن پیامبر ابتر است و نابود می‌شود و هیچ جریان دائمی از او در عالم نمی‌ماند.در واقع معیار بهره‌مندی انسان‌ها از جریان خیر کثیر در عالم می‌شود چگونگی اتصال به پیامبر خدا؛ اگر انسان‌ها با پیامبر و همراه او باشند از جریان کوثرانه عالم بهره‌مند خواهند شد؛ اما به میزانی که نسبت به پیامبر دشمنی داشته باشند خود را از وصل به جریان خوبی‌ها و پاکی‌ها محروم خواهند کرد.#ویژه_مربیان#زندگی_با_سوره_کوثر
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۸:۰۰

۲۷ آذر

thumnail
داستانی از زندگی پیامبر اسلام ص:سخاوت خصلت سخاوت از پيامبر (ص) به يارانش نيز سرايت كرده بود.فقيرى تصميم گرفت نزد عبيد اللّه بن عباس بيايد، ولى اشتباه كرد و به حضور پيامبر (ص) آمد به خيال اينكه او عبيد اللّه است و گفت: «به من كمك كن خداوند به تو روزى دهد، من شنيده‏ام عبيد اللّه بن عبّاس هزار درهم به فقير مى ‏دهد و از او عذر خواهى مى‏ كند».پيامبر (ص) فرمود: من كجا و عبيد اللّه كجا؟.فقير گفت: تو كيستى از نظر حسب يا فراوانى مال و ثروت؟.پيامبر (ص) فرمود: داراى هر دو جهت هستم.فقير گفت: حسب و شخصيت انسان به جوانمردى و نيكو كارى او است، وقتى كه چنين بودى داراى حسب خواهى بود.پيامبر (ص) دو هزار درهم به او داد و عذر خواهى كرد.فقير گفت: اگر تو عبيد اللّه نباشى، بهتر از او هستى، و اگر عبيد اللّه هستى امروز تو بهتر از ديروز تو است.پيامبر (ص) هزار درهم ديگر به او داد.فقير گفت: اگر تو عبيد اللّه هستى، سخاوتمندترين مردم زمانت مى ‏باشى، فكر مى ‏كنم تو در ميان جمعيتى هستى كه در ميانشان محمد (ص) است، تو را به خدا بگو بدانم تو خود محمّد (ص) نيستى؟.پيامبر (ص) فرمود: چرا، من محمد (ص) هستم.فقير گفت: سوگند به خدا اشتباه نكردم، ولى شك و ترديد مرا فرا گرفت، چرا كه اين جمال درخشان و دل آرا، جز از پيامبر (ص) يا از عترت او نمى‏ باشد.
#داستان#سخاوت_۹۲#زندگی_با_سوره_کوثر
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۶:۲۶

۵ دی

thumnail
ام البنین کوثری ترین مادر
در كتاب ام البنين؛ ستاره درخشان مدينه، به نقل از آيت اللّه حاج سيد طيّب جزايري آمده است:در سال 1341 ه . ش در يكي از سفرهايم، يكي از عالمان پاكستان را در مشهد ديدم. از او پرسيدم: پس از زيارت مشهد چه مي كنيد؟ گفت: به پاكستان برمي گردم. گفتم: حيف نيست انسان از پاكستان تا مشهد بيايد، ولي زيارت عتبات نرود؟سخنم در او اثر كرد و بنا شد او هم با من به كربلا بيايد. از اين رو، با هم از مشهد به تهران آمديم و به سفارت عراق رفتيم آن جا اوضاع بسيار ناگوار بود و در دادن ويزا سخت گيري مي كردند. به همراهم گفتم: مي خواهي كربلا بروي؟ گفت: پس براي چه از مشهد به تهران آمده ام؟ گفتم: هزار صلوات نذر حضرت ام البنين عليهاالسلام مي كنيم، ان شاءاللّه ويزا مي دهند.
در همين حال همراهم گفت: من نامه اي براي سفير پاكستان دارم. بيا باهم اين نامه را به او برسانيم. به سفارت پاكستان رفتيم. در آن جا نامه را به سفير داديم. او بسيار به ما احترام كرد و پرسيد: از تهران به كجا مي رويد؟ گفتيم: هر دو عازم عراق هستيم. البته اگر ويزا گير بيايد. گفت: اتفاقا من هم مي خواهم به عراق بروم. كمي صبر كنيد تا مداركم را آماده كنم.پس از مدتي آمد و گفت: دو نامه به نام شما براي كنسول عراق نوشته ام. نامه را گرفتيم و به سفارت عراق برگشتيم.نامه را به دربان سفارت داديم. دربان رفت و پس از مدتي با دو فرم برگشت و پرسيد: عكس را آورده ايد؟ گفتم: بله! سپس فرم هاي مخصوص را پر كرديم و همراه عكس و گذر نامه به آن شخص داديم.ساعت يك بعد از ظهر نخست اسمي كه صدا كردند، اسم ما دو نفر بود. با دلواپسي گذرنامه را باز كردم. ديدم ويزاي سه ماهه زده اند. از خوشحالي اشك از چشمانم سرازير شد. سپس به زيارت عبدالعظيم حسني عليه السلام رفتيم و صلوات ها را به روح حضرت ام البنين عليهاالسلام هديه كرديم.
#داستان_۹۳#ام_البنین_کوثریترین_مادرشادی روح مطهرشون صلواتاللّهم عجّل لولیک الفرجاللهم العن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما
https://ble.ir/amozesh_fahmequran

۱۰:۲۶

۱۲ دی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین من الجن و الانس من الاولین و الاخرین عدد انفاس الخلائق undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمکundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
بحق الزهراء هر وقت دستامون را به دعای خیر برای خودمان و هر مومنی بلند کردیم، مشمول عنایات خاصه پبامبر و اهل بیت علیهم السلام بشویم.
الهی بحق مادرمون از نور وجودشون بر ما تابیده شود صلوات
آمین یا رب العالمین

۳:۳۳

۱۰ بهمن

1_9060654277.mp3

۰۳:۳۰-۳.۲۳ مگابایت

۱۱:۴۶

۲۴ بهمن

thumnail
undefined #عزیزم_حسین
میلاد حسین نوگل زهرا شده امشبگیتی زِ رخش طور تجلا شده امشب
ده مژده ی جانبخش بعالم زِ قدومشزیرا که در رحمت حق واشده امشب
undefined میلاد کشتی نجات بشر، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مبارک باد. undefined

@fahmeghoran_dabestan

۳:۲۱