در آن نیامده ایام

در آن نیامده ایام

۲۳۴ عضو

«ماییم نظارگان غمناک ........................................................................... زین حقهٔ سبز و مهرهٔ خاک»

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»