عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص

صوت | علیرضا پناهیان

۱۵,۶۸۶عضو
عکس پروفایل صوت | علیرضا پناهیانص
۱۵.۷هزار عضو

صوت | علیرضا پناهیان

undefinedکانال صوتی (آرشیو سخنرانی‌ها)
undefinedعلیرضا پناهیان @Panahian_irundefinedمتن(خلاصه سخنرانی‌ها)@Panahian_text

۴ آبان

1402.06.06-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-11-32k.mp3

۱۰.۶۵ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ یازدهم | ‌۱۴۰۲/۰۶/۰۶
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهترhttp://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۲۹

1402.06.13-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-12-32k.mp3

۹.۲۵ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ دوازدهم | ‌۱۴۰۲/۰۶/۱۳
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۲۹

1402.06.20-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-13-32k.mp3

۱۰.۳۱ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ سیزدهم | ‌۱۴۰۲/۰۶/۲۰
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۲۹

1402.06.27-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-14-32k.mp3

۱۰.۶۶ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ چهاردهم | ‌۱۴۰۲/۰۶/۲۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۱

1402.07.03-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-15-32k.mp3

۱۰.۰۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ پانزدهم | ‌۱۴۰۲/۰۷/۰۳
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۱

1402.07.10-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-16-32k.mp3

۹.۷۱ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ شانزدهم | ‌۱۴۰۲/۰۷/۱۰
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۲

1402.07.17-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-17-32k.mp3

۱۰.۳ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ هفدهم | ‌۱۴۰۲/۰۷/۱۷
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۳

1402.07.24-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-18-32k.mp3

۱۰.۵۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ هجدهم | ‌۱۴۰۲/۰۷/۲۴
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۳

1402.08.01-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-19-32k.mp3

۱۰.۴۱ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ نوزدهم | ‌۱۴۰۲/۰۸/۰۱
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
undefinedکیفیت بهتر http://panahian.ir/post/7935
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۴:۳۳

۱۸ آبان

1402.08.08-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-20-40k.mp3

۱۳.۳۳ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیستم | ‌۱۴۰۲/۰۸/۰۸
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۳۹

1402.08.15-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-21-40k.mp3

۱۳.۹۹ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و یکم | ‌۱۴۰۲/۰۸/۱۵
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۳۹

۲۰ آبان

1402.08.04-Panahian-MarasemBozorgdasthShohadayeHamleyeTeroristi-HaramShahCheragh-32k.mp3

۹.۵۹ مگابایت
undefined آشنایی با سه نوع دین: دین آزادگان، دین بردگان، دین طواغیت
undefined یک جلسه | ۱۴۰۲.۰۸.۰۴
undefined حرم شاهچراغ(ع)
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8092
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۱۳

1402.08.04-Panahian-DaneshgaheOlumpezeshkiShiraz-BartariDineHaghDarArseyeAmal-32k.mp3

۹.۵ مگابایت
undefined برتری دینِ حق در عرصۀ عمل
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲/۰۸/۰۴
undefinedدانشگاه علوم پزشکی شیراز
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8093
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۷:۴۴

1402.08.05-Panahian-HaramHazratMasume-YeganegiAbaadFardiVaEjtemaeeDin-32k.mp3

۸.۱ مگابایت
undefined یگانگی ابعاد فردی و اجتماعی دین
undefined یک جلسه | ۱۴۰۲.۰۸.۰۵
undefined حرم حضرت معصومه(س)
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8094
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۰۲

1402.08.07-DaneshgaheTehran-ShahidSadrzadeOlgueeMovafagh...-32k.mp3

۹.۳۹ مگابایت
undefined شهید صدرزاده؛ الگویی موفق برای حلقه‌های میانی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲/۰۸/۰۷
undefinedدانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
undefined فهرست مطالب + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8095
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۸:۱۹

۲۹ آبان

1402.08.17-Panahian-Shabake1-BarnameyeJaryan-IranVaForupashieRegimSahyonisti-32k.mp3

۱۰.۳۵ مگابایت
undefined ایران و فروپاشی رژیم صهیونیستی
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲/۰۸/۱۸
undefinedشبکۀ ۱ | برنامۀ جریان
undefined فهرست + کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8113
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۴۱

1402.08.22-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-22-32k.mp3

۱۰.۶۳ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و دوم | ‌۱۴۰۲/۰۸/۲۲
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۵۲

1402.08.29-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-23-40k.mp3

۳۴.۸۴ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و سوم | ‌۱۴۰۲/۰۸/۲۹
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۵۷

۶ آذر

1402.09.04-Panahian-Shabake1-BarnameyeJaryan-RaveshMoghableVaMobarezeBaBardeganDinSahyun-32k.mp3

۹.۶۸ مگابایت
undefined روش مقابله و مبارزه با بردگان دین صهیون
undefined یک جلسه | ‌۱۴۰۲/۰۹/۰۴
undefinedشبکۀ ۱ | برنامۀ جریان
undefined کیفیت بهتر:http://panahian.ir/post/8115
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۲۴

1402.09.06-Panahian-SamteKhoda-NegareshSahihBeDinVaMafahimDini-24-40k.mp3

۱۲.۰۸ مگابایت
undefined نگرش صحیح به دین و مفاهیم دینی
undefined جلسۀ بیست و چهارم | ‌۱۴۰۲/۰۹/۰۶
undefinedشبکۀ ۳ | برنامۀ سمت خدا
@Panahian_ir@Panahian_mp3

۱۸:۳۴