عکس پروفایل تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)ت

تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)

۱۷۵عضو
عکس پروفایل تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)ت
۱۷۵ عضو

تدبر ادبی 1 (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد ششم؛ آشنایی با کتاب تدبر ادبی ۱
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلامundefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۱۴ مهر ۱۳۹۹

thumnail
undefined عکسنوشته سیزدهم با موضوع؛ انواع بیان ماجری در قرآن
@adabi1_tadabbor

۷:۲۵

thumnail
undefined عکسنوشته چهاردهم با موضوع؛ سوره/قصص/بستر/فرآیند/آثار
@adabi1_tadabbor

۷:۲۵

IMG_20200822_155719.jpg

۶.۵۹ مگابایت

undefined عکسنوشته پانزدهم با موضوع؛ فاصله گذاری ها و بازگشت خطاب در اثناء داستان یوسف
@adabi1_tadabbor

۷:۲۶

thumnail
undefined عکسنوشته شانزدهم با موضوع؛ محذوفات کلام
@adabi1_tadabbor

۷:۲۶

thumnail
undefined عکسنوشته هفدهم با موضوع؛ فصل بندی
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته هفدهم با موضوع؛ ساختار کلام و فصل
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته نوزدهم با موضوع؛ انواع اشاره در قرآن
@adabi1_tadabbor

۷:۲۷

thumnail
undefined عکسنوشته بیستم با موضوع؛ اشتقاق ابواب مزید از ثلاثی مجرد
@adabi1_tadabbor

۷:۳۰

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و یکم با موضوع؛ جایگاه باب ها در جریان
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و دوم با موضوع؛ انواع کلمه و جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و سوم با موضوع؛ جمله فعلیه و اسمیه و انواع خبر (مسند) در جمله اسمیه
@adabi1_tadabbor

۷:۳۱

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و چهارم با موضوع؛ اسناد/موضوع جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۲

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و پنجم با موضوع؛ انواع ترکیب
@adabi1_tadabbor

۷:۳۳

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و ششم با موضوع؛ ترکیب اضافی
@adabi1_tadabbor

۷:۳۴

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و هفتم با موضوع؛ انواع جمله
@adabi1_tadabbor

۷:۳۴

thumnail
undefined عکسنوشته بیست و هشتم با موضوع؛ ادات نفی
@adabi1_tadabbor

۷:۳۵

یا فاطر...
undefined اتمام عکسنوشته های
مباحث تدبّر ادبی ١

@adabi1_tadabbor

۱۰:۳۶

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

۱۶ مهر ۱۳۹۹

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های کمک آموزشی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/tadabbor_moghaddamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/tadabbor_tafakkor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/tadabbor_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/tadabbor_soore

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/tadabbor_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/makki_tadabbor

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/madani_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/adabi1_tadabbor

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/adabi2_tadabbor

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/revaie_tadabbor

#کمک_آموزشی #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۲

یا فاطر...
undefined مدرسه عمومی و تخصصی تدبّر در قرآن (الوالالباب) تقدیم می کند:
undefined کانال های آرشیو صوتی
کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠
(شامل صوت های دوره های برگزار شده)
undefined مقدمات تدبّر :
https://ble.ir/arshive_moqadamat

undefined روش های تفکّر :
https://ble.ir/arshive_tafakor

undefined تدبّر کلمه ای :
https://ble.ir/arshive_kalame

undefined تدبّر سوره ای :
https://ble.ir/arshive_souree

undefined تدبّر قرآن به قرآن :
https://ble.ir/arshive_quranbequran

undefined تدبّر سور مکی :
https://ble.ir/tadabbor_makki

undefined تدبّر سور مدنی :
https://ble.ir/arshive_madani

undefined تدبّر ادبی ١ :
https://ble.ir/arshive_adabi1

undefined تدبّر ادبی ٢ :
https://ble.ir/arshive_adabi2

undefined تدبّر روایی :
https://ble.ir/arshive_revaie

#آرشیو_صوتی #کلاسهای_تدبر #مدرسه_تدبرundefined مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهرانundefined ما را می توانید در بله، سروش، ایتا، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید:undefined @QuranEtratSchoolundefined www.QuranEtratSchool.ir

۱۳:۳۸